Obchodné podmienky

 
 
 
  • +421 353 700 005
  • +421 911 329 737
 
 
 
Úvod > Obchodné podmienky
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu MedSynthesis s.r.o.

(ďalej tiež len „VOP“ alebo „obchodné podmienky“)

uzatvorené v súlade so Zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné záväzkové vzťahy medzi spoločnosťami MedSynthesis s.r.o. so sídlom Bratislavská cesta 4303, Komárno, 945 01, Slovenska republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka 36136/N B, IČO: 47547243, DIČ: 2023950049 a zákazníkom. Konkrétne zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou MedSynthesis s.r.o. a zákazníkom sa riadia Obchodným zákonníkom, ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo iných ustanoveniach zmlúv uzavretých medzi spoločnosťou MedSynthesis s.r.o. a zákazníkom uvedené inak.

Objednávka

Ak nie je medzi spoločnosťou MedSynthesis s.r.o. a zákazníkom uzavretá písomná zmluva, vzniká zmluvný vzťah na základe objednávky/ponuky odsúhlasenej zákazníkom aj spoločnosťou MedSynthesis s.r.o. Objednávkou/odsúhlasením ponuky alebo aj samotnou registráciou zákazník potvrdzuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi. Objednávky sa akceptujú výhradne v písomnej podobe, tzn. faxom, poštou, elektronicky alebo prostredníctvom elektronického obchodu. Ak nie je objednávka viazaná na zverejnenú ponuku spoločnosti MedSynthesis s.r.o., nie sú pre spoločnosť MedSynthesis s.r.o. záväzné ceny uvedené zákazníkom na objednávke. Zákazníkovi sa účtujú ceny platné v okamihu objednávania (viď odstavec „Ceny“) a tieto ceny sa uvádzajú na potvrdení objednávky. Na potvrdení objednávky sa tiež uvádzajú platobné podmienky a predpokladaný termín dodania. V prípade objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.medsyn.sk spoločnosti MedSynthesis s.r.o. si spoločnosť MedSynthesis s.r.o. vyhradzuje právo odmietnuť registráciu zákazníka za účelom využívania internetového obchodu, ktorý nemá aspoň jednu už splnenú objednávku a riadne neuhradil cenu za dodanie tovaru.

Zvláštne požiadavky zákazníka (napr. týkajúce sa obalu, analytických certifikátov a šarže, spôsobu dodania alebo kvality atď.) je nutné v každej objednávke zvlášť špecifikovať. Spoločnosť MedSynthesis s.r.o. si vyhradzuje právo odmietnuť následné zmeny v objednávke.  

Potvrdenie objednávky

Objednávky potvrdzuje spoločnosť MedSynthesis s.r.o. vždy písomne (e-mailom alebo faxom). V prípade, že zákazník uviedol v objednávke iný produkt alebo množstvo tovaru ako je uvedené na potvrdení objednávky, zákazník  okamžite oznámi spoločnosti MedSynthesis s.r.o., či s obsahom upravenej objednávky súhlasí.

Ceny

Ceny uvedené v cenníku spoločnosti MedSynthesis s.r.o. sú záväzné, ak nie je dohodnuté inak a spoločnosť MedSynthesis s.r.o.  si vyhradzuje právo zmeny v priebehu roka.  Ak nie je dohodnuté inak, zákazníkovi sa účtujú ceny platné vo chvíli objednania. Predložením objednávky zákazník súhlasí s výškou  uvedených cien. Tieto ceny sa však vždy uvádzajú na potvrdení objednávky. Ak z potvrdenia nevyplýva nič iné, ceny zahrňujú balné, dopravné na miesto určenia, DPH vo výške danej zákonom, prípadnú spotrebnú daň a ďalšie nevyhnutné náklady spojené  s dovozom a dodávkou tovaru vrátane cla pri dovoze z krajín mimo Európskej únie.

Spoločnosť MedSynthesis s.r.o. si vyhradzuje právo navrhnúť zákazníkovi zľavu z ceny. Pri pozáručnom servise účtuje spoločnosť MedSynthesis s.r.o. okrem hodinovej sadzby aj dopravu na miesto určenia, pričom náhradné diely sa účtujú zvlášť.

Ak sa na dovoz objednaného tovaru vzťahujú colné kvóty, položková cena uvedená v potvrdení objednávky platí iba v prípade uplatnenia  colnej sadzby  v rámci preferenčnej colnej kvóty za príslušný rok v okamihu prepustenia tovaru do príslušného colného režimu v tuzemsku, v zmysle colného sadzobníka Európskej únie. Spoločnosť MedSynthesis s.r.o. si preto vyhradzuje právo zákazníkovi doúčtovať k cene rozdiel na dovoznom cle.

Dodanie

Dodanie objednaného tovaru sa realizuje štandardne prostredníctvom zmluvného prepravcu spoločnosti MedSynthesis s.r.o. Náklady, ktoré vzniknú spoločnosti MedSynthesis s.r.o. na základe mimoriadnych požiadaviek zákazníka ohľadom balenia, označenia alebo spôsobu odoslania a dodania sa účtujú zvlášť. Ak spoločnosti MedSynthesis s.r.o. pri plnení záväzku voči zákazníkovi bránia okolnosti, ktoré v zmysle § 374 Obchodného zákonníka vylučujú zodpovednosť za neplnenie záväzku, dodacia lehota sa predĺži v primeranom rozsahu. Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť spoločnosti MedSynthesis s.r.o. zabránia v dodaní tovaru alebo služby, je spoločnosť MedSynthesis s.r.o.  od tohto záväzku oslobodená. Cena dopravného sa riadi aktuálnym cenníkom uvedeným na Internetovej doméne www.medsyn.sk

V prípade osobného odberu tovaru v sklade spoločnosti MedSynthesis s.r.o. si spoločnosť MedSynthesis s.r.o. vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi manipulačnú prirážku a doprava prebehne na vlastné riziko zákazníka; odovzdaniu tovaru zákazníkovi pri osobnom odbere je možné zabrániť, ak by sa tým porušili všeobecne záväzné predpisy o preprave nebezpečných vecí.

Pri doprave, ktorú zabezpečuje zmluvný prepravca spoločnosti MedSynthesis s.r.o., prechádza odovzdaním tovaru na prepravu riziko škody na tovare na prepravcu a zákazník preberá riziko škody na tovare až odovzdaním na mieste určenia.

V prípade, že neprevezme Kupujúci predmet plnenia z dôvodu spočívajúcom na jeho strane (napr. nie je aj napriek dohodnutému termínu prítomná Kupujúcim určená osoba), uskutoční Predávajúci pomocou externého prepravcu pokus opakovaného doručenia Tovaru. Po opakovanom neúspešnom pokuse o doručenie Tovaru  Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený (i) od Kúpnej zmluvy odstúpiť; a/alebo (ii) uskladniť alebo uložiť Tovar, a to aj u tretej strany, na náklady Kupujúceho, pričom v tomto prípade je Predávajúci oprávnený požadovať aj úhradu primeraných nákladov, ktoré mu s uskladnením či uložením Tovaru vznikli. V prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete sa za okamžik doručenia Tovaru považuje okamžik opätovného pokusu o doručenie Tovaru.

Predávajúci má právo na náhradu vynaložených nákladov spojených s prípravou, pokusmi o doručenie, s odstúpením či uskladnením Tovaru, ako je špecifikované v bode 5. 5. VOP, predovšetkým na náhradu logistického poplatku vo výške 25 % z kúpnej ceny Tovaru, najmenej však 10 EUR bez DPH.

V prípade dodávky vo vratnom obale nebude záloha poskytnutá spoločnosťou MedSynthesis s.r.o. zákazníkovi vrátená, ak obal nie je vrátený v poriadku alebo je vrátený neskôr ako po 8 mesiacoch od dátumu dodania tovaru. Nevrátený alebo poškodený vratný obal sa môže zákazníkovi účtovať v plnej výške.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť externého dopravcu a/ alebo parametre služby e-shop. O jednostranne učinených zmenách, ktoré majú dopad na cenu poskytovanej služby, je Predávajúci povinný bez zbytočného odkladu oboznámiť Kupujúceho. Za oboznámenie podľa predchádzajúcej vety možno považovať aj oboznámenie prostredníctvom elektronickej pošty alebo zverejnenie na internetovej doméne www.medsyn.sk

Výhrada vlastníctva

Všetok dodaný tovar zostáva majetkom spoločnosti MedSynthesis s.r.o. až do uhradenia celej ceny za dodaný tovar zákazníkom. Zákazník je povinný spoločnosť MedSynthesis s.r.o. okamžite oboznámiť o každom ohrození jej práv voči tovaru, ktorý zostáva v jej vlastníctve, predovšetkým o zriadení zadržovacieho práva a iných druhoch obmedzení práv. Ak si zákazník nesplní svoje záväzky v plnom rozsahu, zaväzuje sa zaplatiť spoločnosti MedSynthesis s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške 15 % z nezaplatenej faktúry. Zaplatenie zmluvnej pokuty nijako neovplyvňuje právo spoločnosti  MedSynthesis s.r.o.  na náhradu spôsobenej škody. 

Servis a poradenstvo

Spoločnosť MedSynthesis s.r.o. poskytuje zákazníkom podľa svojich najlepších znalostí servis a užívateľsko-technické rady v rámci daných možností a podľa informácií a školení poskytnutých výrobcom. Pri nesprávnej manipulácii s tovarom alebo pri jeho nesprávnom používaní nenesie spoločnosť MedSynthesis s.r.o. žiadnu zodpovednosť za vzniknutú škodu.

Platobné podmienky

Faktúra (daňový doklad) má náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra je splatná bez akýchkoľvek zrážok do 14 kalendárnych dní od dátumu odoslania, ak nie je dohodnuté inak. Za dátum zdaniteľného plnenia sa považuje deň, keď bol tovar dodaný zákazníkovi.

Platobná povinnosť zákazníka je splnená až vtedy, keď sa fakturovaná čiastka v plnej výške pripíše na bankový účet spoločnosti MedSynthesis s.r.o.

Úrok z omeškania pri neskorej platbe zákazníka je 0,1 % z celkovej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. V prípade omeškania úhrady ceny dlhšieho ako 45 dní od dátumu splatnosti faktúry sa zákazník zaväzuje zaplatiť spoločnosti MedSynthesis s.r.o. zmluvnú pokutu vo výške 15 % z každej nezaplatenej faktúry. Zaplatenie zmluvnej pokuty nijako neovplyvňuje právo spoločnosti MedSynthesis s.r.o. na náhradu spôsobenej škody.

V prípade omeškania úhrady ceny si spoločnosť MedSynthesis s.r.o. vyhradzuje právo pozdržať alebo zrušiť rozpracované objednávky zákazníka až do úplneho zaplatenia ceny.

Pri uzatváraní prvého zmluvného vzťahu s novým zákazníkom si spoločnosť MedSynthesis s.r.o. vyhradzuje právo žiadať úhradu ceny od zákazníka vopred. Platbu vopred može tiež spoločnosť MedSynthesis s.r.o. požadovať v prípade, že dôjde u zákazníka k omeškaniu úhrady ceny, alebo vzniknú pochybnosti o platobnej schopnosti zákazníka. V týchto prípadoch si spoločnosť MedSynthesis s.r.o. vyhradzuje právo viazať ďalšie dodávky tovaru na poskytnutie adekvátnej zábezpeky.

Zákazník môže zrušiť ešte nesplnenú objednávku písomným oznámením spoločnosti MedSynthesis s.r.o.  a zaplatením odstupného vo výške 50 % z ceny neodobraného tovaru. Objednávky na produkty zhotovené na zákazku nie je možné zrušiť.

V prípade, že u zákazníka nastane zmena z neplatcu na platcu DPH, je jeho povinnosťou o tejto zmene spoločnosť MedSynthesis s.r.o. informovať najneskôr so zaslaním prvej objednávky po tejto zmene.

Záručné podmienky

Pri tovaroch so stanovenou krátkou dobou expirácie sa spoločnosť MedSynthesis s.r.o. zaväzuje dodať tovar s expiráciou minimálne 5 mesiacov od dodania tovaru. Pri výrobkoch s dobou expirácie kratšou ako jeden rok od výroby oznámi spoločnosť MedSynthesis s.r.o. dobu expirácie pre konkrétne dodávanú šaržu na požiadanie zákazníka.

Na prístoje a laboratórne zariadenia sa vzťahuje záručná doba uvedená na faktúre alebo v inštalačnom protokole.

Reklamácia

Reklamáciu na chyby dodania tovaru a na zjavné závady tovaru si musí zákazník uplatniť do 7 dní od dátumu prevzatia tovaru v Zákazníckom centre spoločnosti MedSynthesis s.r.o., alebo u svojho obchodného zástupcu. Ak nie je dohodnuté inak, platí ustanovenie Obchodného zákonníka. Prístroje je možné reklamovať v priebehu záručnej doby, ktorá je uvedená na faktúre alebo v inštalačnom protokole.

Reklamovaný tovar zaslaný bez predchádzajúceho rokovania alebo sprievodného listu sa nebude brať do úvahy. Tovar môže zákazník vrátiť len s písomným súhlasom spoločnosti MedSynthesis s.r.o. V prípade poškodenia obalu nie je zákazník povinný tovar od prepravcu prebrať. Ak tak urobí, musí všetky reklamácie na obal zaznamenať  do dodacieho listu a kontaktovať spoločnosť MedSynthesis s.r.o. Reklamácia sa následne uplatní u prepravcu. Ak tak zákazník neurobí, spoločnosť MedSynthesis s.r.o. nenesie zodpovednosť za závady obalu ani obsahu zásielky. Neskoršie reklamácie sa nebudú brať do úvahy. V prípade neoprávnenej reklamácie si spoločnosť MedSynthesis s.r.o. vyhradzuje právo požadovať úhradu preukázateľných nákladov, ktoré spoločnosti MedSynthesis s.r.o. v súvislosti s reklamáciou vznikli a zákazník sa zaväzuje tieto náklady uhradiť. Ďalšie podmienky uplatnenia a vybavenia reklamácie závad na tovare upravuje Reklamačný poriadok.

Všetky spory vyplývajúce z dodávok tovaru, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia príslušnej zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok, sa budú prednostne riešiť cestou zmieru. Ak sa však ktorýkoľvek zo sporov nepodarí takýmto spôsobom odstrániť a nebude dohodnuté inak, budú spoločnosť MedSynthesis s.r.o. i zákazník oprávnení predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu v meste Komárno.

Spracovanie údajov Predávajúcim

Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci spracovával jeho osobné údaje poskytnuté v súvislosti s objednávaním Tovaru alebo registráciou, a to za účelom spracovania dát, zasielania akčných ponúk v e-shope, informovania zákazníka o stave objednávky a poskytovanie iných informácii súvislých s nákupom v e-shope.

Tieto údaje sú nevyhnutné pre identifikáciu subjektu ako Kupujúceho. Predávajúci používa tieto údaje k realizácii Objednávky a ku komunikácii s Kupujúcim. Údaje umožnia Predávajúcemu previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať platbu Kupujúceho učinenú cestou bankového prevodu. Údaje sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám. Kupujúci je povinný oznámiť zmenu údajov Predávajúcemu do 7 dní odo dňa účinnosti takejto zmeny, najneskôr však pri odoslaní prvej objednávky vyhotovenej po tejto zmene. V prípade, že Kupujúci neposkytne údaje o zmene v registrácii k DPH, bude mu účtovaná zmluvná pokuta vo výške 200,- EUR bez DPH, bezodkladne po zistení tejto skutočnosti Predávajúcim.

V prípade, že sa Kupujúci rozhodne zrušiť svoju registráciu, kontaktuje za týmto účelom Predávajúceho cestou elektronickej komunikácie na adrese contact@gmail.com Registrácia Kupujúceho bude zrušená. V prípade, že Kupujúci bude požadovať výmaz svojej e-mailové adresy z rozosielacej databázy Predávajúceho zašle Predávajúcemu písomne na e-mailovou adresu: contact@gmail.com  svoju požiadavku o výmaz svojho e-mailového kontaktu.

Spoločnosť MedSynthesis s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok. Každá takáto zmena  bude zverejnená na www.medsyn.sk, alebo zaslaná  zákazníkovi na požiadanie. Predložením objednávky/odsúhlasením ponuky zákazník potvrdzuje, že súhlasí  s aktuálnym znením Všeobecných obchodných podmienok. Všetky nasledujúce dodávky zákazníkovi sa uskutočnia na základe takto zmenených Všeobecných obchodných podmienok. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01. 05. 2015.

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou MedSynthesis s.r.o. a zákazníkom a platia v plnom rozsahu, ak nebolo v zmluve dohodnuté inak. Akékoľvek iné podmienky platia iba vtedy, ak ich spoločnosť MedSynthesis s.r.o.  písomne potvrdila. Všeobecné obchodné podmienky vyjadrujú a odrážajú interné nariadenia a postupy spoločnosti MedSynthesis s.r.o. V sporných prípadoch sa postupuje podľa ustanovení zmluvy, Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich predpisov.

Veríme, že sme Vás presvedčili o tom, že nákupy u spoločnosti MedSynthesis s.r.o. sú výhodné, bezpečné a rýchle. Pokiaľ však máte akékoľvek pochybnosti či pripomienky, dajte nám o nich prosím vedieť. Všetky Vaše podnety sú pre nás zdrojom inšpirácie pre ďalšie skvalitňovanie nášho obchodu.

Celý článok...